W DNIU DZISIEJSZYM GOŚCILISMY W NASZEJ SZKOLE TEATR „KURTYNA“, KTÓRY WYSTAWIŁ DWA SPEKTAKLE PROFILAKTYCZNE.

Spektakl dla klas IV – VI – „Możesz odkryć siebie“
Krótka, lakoniczna diagnoza lekarska, będąca konsekwencją przypadkowej kontuzji na treningu, zamyka przed kilkunastoletnim uczniem szkoły podstawowej drogę sportowej kariery. Pasja, której realizacja ściśle wyznaczała do tej pory porządek każdego dnia – musi zniknąć. Pojawia się za to nowa szkoła, nieznane środowisko rówieśnicze, i najważniejsze: konieczność zaspokojenia najważniejszej z potrzeb – akceptacji. Bo tej w dotychczasowym życiu byłego sportowca było wystarczająco dużo. Spektakl „Możesz odkryć siebie” zaczyna się zatem od zmiany. Zmiany, która jest wyznacznikiem dynamiki świata, w który wkraczają młodzi ludzie, próbujący zachować swą podmiotowość. I z taką rzeczywistością przyjdzie się zmierzyć bohaterowi spektaklu. Nowe środowisko szkolne wypełnione jest zgiełkiem, poczuciem tymczasowości, nadmiarem informacji, nietolerancją, brakiem poszanowania dla tradycyjnych wartości, bezradnością wobec narastających konfliktów, przemocą i agresją. Nowi koledzy i koleżanki nie radzą sobie z zagrożeniami towarzyszącymi potrzebie wykreowania własnej tożsamości, a wzorce do naśladowania znajdują w iluzorycznej rzeczywistości reklam i Internetu. Sceniczna droga, którą bohater spektaklu poprowadzi widzów, to w istocie kolejne etapy podejmowania decyzji i wyborów, ważnych dla konsekwencji i odpowiedzialności za nie. Czy zaspokojenie potrzeby środowiskowej akceptacji warte jest lekceważenia ryzyka inicjacji alkoholowej? Czy przyzwolenie na użycie środków psychoaktywnych to wyraz odwagi, a wypalony papieros jest atrybutem wolnego człowieka? Czy relacje międzyludzkie mają swój fundament w agresji i dyskryminacji, a Internet jest biblią współczesności? Na te pytania spektakl daje jednoznaczną odpowiedź, podbudowaną ostateczną decyzją i wyborem scenicznego bohatera. Odnajduje on drogę do poznania siebie, poświęcając swój czas na niesienie bezinteresownej, wypływającej z empatii i szacunku pomocy dla osoby starszej i bezradnej. I to ostatnie zdarzenie sceniczne niesie ze sobą kolejną zmianę, tym razem dla całego środowiska rówieśniczego byłego sportowca.
Wartości wychowawczo-profilaktyczne
profilaktyka zachowań ryzykownych ( zagrożenia związane z zarzywaniem sięganiem po środki psychoaktywne /alkohol, nikotyna, narkotyki/, rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu, rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu, podstawy negocjacji i mediacji, rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania, dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań, rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie, dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich)
• relacje – kształtowanie postaw społecznych ( odpowiedzialność za siebie i innych /wolontariat/, umiejętność asertywnego wyrażania własnych potrzeb, rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi
– wdrażanie kultury – przywiązania do wartości, właściwych norm i wzorców zachowań (uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania, rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie

Labirynt ”
Spektakl dla klas VII – klasy gimnazjum
Życie tej rodziny nie miało zapisać się na kartach historii, jako dramat, a przynajmniej dalecy od tej myśli byli jej członkowie: ojciec, wybitny chirurg, od lat mozolnie i z niewątpliwymi sukcesami budujący swoją wysoką pozycję w środowisku medycznym, matka, utalentowana aktorka w stołecznym teatrze i ona, córka, dla której rodzice zarezerwowali wszystko, co najlepsze. Widok tej rodziny, spacerującej razem, był wymownym symbolem szczęścia i wolności.
A właściwie mieszkańcy małego, podwarszawskiego miasteczka mieli mało okazji do podziwiania rodziny lekarza. Ojcu wypełniały dzień obowiązki ordynatora w szpitalu, matka, po powrocie ze stołecznego teatru udawała, ze nie widzi, iż jej mąż coraz częściej tłumi zawodowy stres i zmęczenie alkoholem. Udawała, ponieważ jakakolwiek dyskusja z mężem na ten temat coraz częściej kończyła się ostrym, bliskim fizycznej agresji z jego strony – konfliktem.
Moment inicjacji, związany ze środkami psychoaktywnymi, córka przeżyła już dawno, pod koniec szkoły podstawowej. Już wtedy stało się widoczne, ze rodzice jej rówieśników, niemający tak absorbujących i ważnych zajęć, jak jej rodzice – po prostu interesują się swoimi dziećmi.
A młodej dziewczynce zaczęło brakować nawet momentu, w którym jej zachowanie wzbudziłoby zrozumiałą złość rodziców. Jej poczucie bezradności i samotności coraz bardziej zaczęło być widoczne w grupie rówieśników. Pojawiły się złośliwe komentarze, a bolały najbardziej te zamieszczone na forach w Internecie. W domu nie musiała się specjalnie ukrywać, bo i tak nikt jej nie sprawdzał. Rodzice, pochłonięci swoimi sprawami i narastającym konfliktem na tle alkoholowego problemu ojca nie sądzili, że ich córka wkroczyła na drogę bez powrotu. Jej dni zaczęły mieć stały harmonogram: paliła ze strachu przed klasówką, z radości na dźwięk ulubionej muzy, dla spokoju podczas głośnych kłótni rodziców, dla odwagi, z żalu, by powstrzymać łzy, by wybuchnąć nieskrępowanym śmiechem. Ze złych emocji pozostała tylko jedna: strach, że mały woreczek z narkotykiem jest pusty. Z dobrych, że potrafi, opierając się na wiedzy wyniesionej
z internetowych for – obalić wszystkie argumenty za tym, że marihuana podstępnie odbiera jej zdrowie, tożsamość i podmiotowość.
Wartości wychowawczo-profilaktyczne
profilaktyka zachowań ryzykownych (kształtowanie postaw aprobujących abstynencję i unikanie substancji psychoaktywnych w wymiarach: emocjonalnym /pozytywny stosunek do abstynencji/, poznawczym /dysponowanie wiedzą na temat zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych/, umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji w oparciu o posiadane informacje i ocenę skutków własnych działań, aktywna postawa w obliczu trudnych, życiowych problemów, umiejętność dostrzegania konsekwencji zachowań wobec innych, normy ograniczających zachowania ryzykowne oraz korygowanie błędnych przekonań na ich temat, kształtowanie umiejętności psychospołecznych /radzenie sobie ze stresem, poszukiwanie pomocy, rozwiązywanie konfliktów i przewidywanie konsekwencji własnych działań/
– relacje – kształtowanie postaw społecznych (kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie, rozwinięcie umiejętności zaspokajania potrzeb psychoemocjonalnych w sposób zgodny z przyjętymi normami, regułami i zasadami.
-wdrażanie kultury – przywiązania do wartości, właściwych norm i wzorców zachowań (rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji oraz odczytywania uczuć i emocji towarzyszących innym oraz umiejętnego reagowania na nie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *