ŚWIETLICA SZKOLNA – INFORMACJE DLA RODZICÓW

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
w świetlicy szkolnej 2020/2021

Drodzy Rodzice,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze zdrowie i dobro naszych Uczniów, informujemy, iż w roku szkolnym 2020/2021 do świetlicy szkolnej przyjmowane będą tylko Dzieci, którym Rodzice/Opiekunowie prawni nie mogą zapewnić opieki, ze względu na wykonywanie pracy zarobkowej. W sytuacjach spornych decyzję wydaje Dyrektor Szkoły.
Pozostali Uczniowie, bezpośrednio po zajęciach lekcyjnych, udają się do swoich domów.
Zajęcia świetlicowe będą prowadzone w mieszanych grupach wychowawczych i będą miały charakter zajęć dydaktyczno-opiekuńczych. Wszelkie procedury zawarte zostały w wewnętrznym Regulaminie Pracy Świetlicy.
Niestety, forma spędzania czasu wolnego, w postaci swobodnych zabaw z rówieśnikami na dywanie, zostanie zastąpiona zajęciami zorganizowanymi. Wytyczne sanitarne dotyczą również pracy świetlicy – w tym przepis o zachowaniu dystansu między Uczniami.
Uczniowie przyjęci do świetlicy szkolnej powinni mieć przy sobie:
– swoje kredki i inne przybory plastyczne,
– zapakowaną żywność, picie, o co- ze szczególną troską -apelujemy,
– chusteczki higieniczne,
– młodsze Dzieci (klasa 0) – ubranie na przebranie,
– maseczkę lub przyłbicę ochronną.
Aktualny druk ,,Karty zgłoszenia do świetlicy” .
Prosimy o wyrozumiałość. Zdrowie i bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej stanowi priorytet i wyznacznik naszych działań.
Wytyczne do korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej przy SP 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie w podwyższonym reżimie sanitarnym:
1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla Uczniów, których Rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Uwaga! W roku szkolnym 2020/2021 – opieką świetlicy szkolnej objęci zostaną tylko Uczniowie, którym Rodzice nie mogą zapewnić opieki ze względu na wykonywanie pracy zarobkowej.
2. Na zajęcia może uczęszczać wyłącznie Uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 2m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
4. W świetlicy odległości pomiędzy stanowiskami dla Uczniów powinny wynosić min. 1,5m.
5. Uczeń posiada własne przybory szkolne (kredki, mazaki, długopis, ołówek, gumka, linijka), które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w plecaku. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
6. Uczeń nie może przynosić do świetlicy własnych zabawek.
7. Dzieci nie dotykają wyposażenia świetlicy bez pozwolenia wychowawcy.
8. Uczniowie spożywają w świetlicy przyniesione przez siebie posiłki przy stolikach, w wyznaczonym czasie, z zachowaniem zasad higieny.
9. Świetlica szkolna będzie wietrzona co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
10. Dzieci mogą przebywać w świetlicy bez maseczek zasłaniających usta i nos. Każdorazowe opuszczenie świetlicy szkolnej – celem udania się np. do szatni, pielęgniarki szkolnej, skutkuje koniecznością zakrycia nosa i ust maseczką lub przyłbicą.
11. Pozostałe kwestie dotyczące bezpieczeństwa, zapobiegania oraz przeciwdziałania COVID- 19 zostały uregulowane wytycznymi zawartymi w Regulaminie COVID -19. Regulamin covid-19