POWRÓT DO SZKOŁY PO FERIACH

Uczniowie najmłodszych klas wrócą do nauki stacjonarnej 18 stycznia, czyli po feriach zimowych – powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym.
Wytyczne sanitarne dla klas I-III:
– Stałe grupy uczniów, przyporządkowani do nich ci sami, stali nauczyciele i stałe sale lekcyjne; taka organizacja zajęć, by klasy nie miały kontaktu z pozostałymi – takie zalecenia znalazły się w wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych.
Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zasadach obowiązujących we wrześniu 2020 r., to m.in.:
do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych ( przez 10 dni będzie pomiar temperatury – obowiązkowy)
opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły( namiot), zachowując zasady: jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz od pracowników szkoły minimum 1,5 m,
jedna grupa uczniów (klasa) ma przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy mają być przyporządkowani ci sami, stali nauczyciele, ( sala informatyczna nie ma komputerów są wypożyczone, zajęcia będą odbywać się, gdy rodzice oddadzą wypożyczony sprzęt!)
podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych,
zajęcia muszą być zorganizowane tak, by każda klasa w trakcie przebywania w szkole nie miała możliwości (lub miała ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami ( przerwy ustalone dla poszczególnych klas),
korzystanie ze świetlicy szkolnej tylko dla dzieci pracujących rodziców, godziny pracy bez zmian,
możliwości korzystania z obiadu,

Uwaga!!!
Od 18 stycznia na zajęcia sportowe wracają uczniowie klas sportowych i mistrzostwa sportowego reżimie sanitarnym ( przez 10 dni obowiązkowy pomiar temperatury)
Ci uczniowie są w szkole tylko na zajęciach sportowych. Pozostałe zajęcia odbywają się zgodnie z planem zdalnie. Nie korzystają ze świetlicy i z obiadu.