ZARZĄDZENIE NR 1 /2021/2022 Z DNIA 06.09.2021 R.

Zarządzenie nr 1 /2021/2022 z dnia 06.09.2021 r.
dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia procedury organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910) następuje:
§ 1
1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego.
2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
3. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
4. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali
w czasie przerw wyłącznie w swoim gronie, obowiązkowo w maseczkach, aby w
miarę możliwości ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa.
5. Uczniowie są obowiązani do zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m od ucznia innej grupy/klasy.
6. Podczas przerwy wymagane noszenie przez uczniów osłon nosa i twarzy.
7. Dyżury nauczycieli trwają od 7.40 do 16.30
8. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa swoim wychowankom od 7.40 kiedy to dzieci będą przychodzić pod swoje klasy.
9. Od wtorku 7 września do korytarza przy wejściu do szkoły mogą wchodzić rodzice/ opiekunowie dzieci z klas 0-I, pozostali uczniowie klas II – III wchodzą sami.
Po zmianie obuwia do szatni idą same dzieci. Tam pomaga pani woźna, potem idą same do klas, przy których czekają nauczyciele 0- III.
10. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły( pod opieką nauczycieli).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.