Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: sp1.sulejow.pl

Data publikacji strony internetowej: 20.06.2007 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2020 r.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
  • Dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Dostępna strona:

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab+Enter.
  • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Niniejsze oświadczenia sporządzono dnia: 25.09.2020 r.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Marcin Pączyński– adres email: sp1sulejow@poczta.onet.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 44 61 62 532. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu każdy ma prawo. Zażądać udostępnienia informacji można także za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Osoba zgłaszająca żądanie powinna podać swoje dane, żądanie powinno zawierać wskazanie o którą stronę lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku braku możliwości dotrzymania tego terminu, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Jeżeli wskazana wyżej procedura zostanie wyczerpana można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/pl

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

adres: Sulejów, ul. Konecka 45, 97-330 Sulejów

tel. 44 61 62 532

e-mail: sp1.sulejow@poczta.onet.pl

strona internetowa: sp1.sulejów.pl

Dostępność architektoniczna:

Do budynku prowadzą dwa punkty dostępowe: wejścia główne ( podczas budowy) mieszczą się: jedno od strony północnej, drugie od strony południowej. Przy wejściach głównych znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, sale gimnastyczne, gabinety wicedyrektorów, świetlica) oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych. Korytarze, schody, balustrady w budynku szkoły są zgodne z prawem budowlanym. Budynek ma dwie kondygnacje, nie ma w nim wind umożliwiających osobom niepełnosprawnym dostanie się na wyższą kondygnacje. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabo widzących, nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI